ANBI

De Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten is een culturele ANBI (een algemeen nut beogende instelling). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
Samenstelling bestuur juni 2017

 • Roel ten Hoven (voorzittter)
 • Marianne Gommans (secretaris/penningmeester)

Fiscaalnummer: 8053.71.217

Beloningsbeleid: De SBKA draait volledig op vrijwilligers. Zijn ontvangen geen vergoeding op uurbasis, wel een kleine attentie (denk aan ‘borrel’ bij werkoverleg). De enige uitzondering op deze regel wordt gemaakt voor de rentmeester, die op vrijwillige basis zwaar groenonderhoud verricht. Hij ontvangt hiervoor een uurvergoeding van € 4 per uur, met een maximum van € 100 per jaar.

Hoofdlijnen actueel beleidsplan

 • De doelstelling van de Stichting is het behoud van het kasteelerfgoed.
 • Het klein onderhoud geschiedt door vrijwilligers.
 • Door het organiseren van activiteiten (Kastelendag, Monumentendag, Anna Ceelen lezing, zomeravondrondleidingen, rondleidingen, ruimte bieden aan fotoreportages, NL-doet, en incidentele activiteiten) ontvangt de SBKA inkomsten voor het klein onderhoud en creëert zij bekendheid en draagvlak in de omgeving.
 • Het groot onderhoud en de consolidatie van de Kasteelruïne, wordt deels gesubsidieerd en verder gefinancierd door bijdragen van donateurs en fondsen.
 • De SBKA heeft een BRIM-subsidie ontvangen voor de periode 2017 t/m 2022 van in totaal € 23.550.
  In 2017 zal in dat kader het schilderwerk (brug en ruïne) gerealiseerd worden en mogelijk het snoeiwerk van de klimopbegroeiing in de ruïne.
 • De komende jaren staan het herstel van het metsel- en voegwerk, van het pleisterwerk in de kelder en van de natuur- en kunststeen gepland.
 • De fondsenwerving is in 2017 van start gegaan.
Sluit Menu